تبلیغات
موسسه فرهنگی مذهبی دیزج خلیلیان

زکات فطره

  شرایط زکات فطره ..............
  جنس ومقدار زکات..............
  زمان ومکان پرداخت..............
  مصرف زکات فطر...............شرایط وجوب زكات فطره

زکات فطره میهمان
225. میهمانى كه فقط شب عید فطر به خانه انسان بیاید، تكلیف فطره‌‏اش چه مى‌‏شود؟
ج) فطره او بر عهده صاحب خانه نیست.

226. اگر انسان شب عید فطر میهمان داشته باشد و صبح متوجه شود كه عید بوده؛ آیا فطره آنها بر او واجب است؟
ج) ناآگاهى از رؤیت هلال، تأثیرى در حكم پرداخت فطره ندارد لكن گذشت كه فطره میهمان یك شبه بر عهده خودش مى‌‌باشد.

227. اگر میهمان فطره خودش را بدهد، آیا از عهده صاحب خانه ساقط مى‌‏شود؟
ج) در فرضى که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده میزبان ساقط مى‌‏شود.

زکات فطره فقیر
228. آیا پرداخت زكات فطره بر كسى كه توان مالى ندارد، واجب است؟
ج) اگر فقیر باشد، زكات فطره بر او واجب نیست و اگر سه كیلو گندم و مانند آن و یا قیمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زكات فطره بدهد و چنانچه افرادى تحت تكفل دارد، مى‌‏تواند آن را به قصد فطره، بین نفرات خانواده دست گردان كنند و بهتر است نفر آخر، آن را به كسى بدهد كه از خودشان نباشد.

زکات فطره زن تأمین كننده مخارج زندگى
229. اگر زن به جهت نیاز شوهر، در تأمین مخارج زندگى كمك كند؛ چه كسى باید زكات فطره آنها را بدهد؟
ج) اگر زن نان‏خور شوهر محسوب شود، باید شوهر در صورت توانایى زكات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر زن نان‏خور شوهر و كس دیگرى نباشد، باید خودش زكات فطره‌‏اش را بدهد.

زکات فطره زن ناشزه
230. زنى كه از تمكین شوهر خود دارى مى‌‏كند، آیا زكات فطره او از شوهرش برداشته مى‌‏شود؟
ج) خیر، باید شوهرش زكات فطره او را بدهد؛ مگر آنكه نان خور شخص دیگرى باشد.

عدم پرداخت فطره و تكلیف زن و فرزند
231. پدرى كه زكات فطره نمى‌‏دهد، تكلیف زن و فرزند او چه مى‌‏شود؟
ج) بر آنان تكلیفى نیست و لازم نیست فطره بدهند.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

جنس و مقدار زكات فطره

جنس زکات فطره
232. زكات فطره را باید از قوت متعارف داد، یا قوت شرعى؟
ج) اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، كفایت مى‌‏كند و منحصر به قوت غالب نیست.

مقدار زکات فطره
233. مقدار فطره چقدر است؟
ج) شخص باید براى خودش و كسانى كه نان خور او محسوب مى‌‏شوند، براى هر نفر سه كیلو از خوراك مردم (مانند گندم، جو، خرما، كشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها) و یا پول یكى از آنها را به مستحق بدهد.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

زمان و مكان پرداخت زكات فطره

زمان كنار گذاشتن فطره
234. زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟
ج) بعد از اثبات حلول ماه شوال مى‌‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عید فطر مى‌‏خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت كند یا كنار بگذارد و اگر نماز عید نمى‌‏خواند، تا ظهر روز عید فطر مهلت دارد.

كنار گذاشتن فطره و تصرف در آن
235. اگر شخص فطره را كنار بگذارد، مى‌‏تواند از آن استفاده كند و بعد به جاى آن مال دیگرى بگذارد؟
ج) خیر، باید همان را كه كنار گذاشته، براى فطره بدهد

پرداخت زکات فطره پیش از ماه رمضان
236. آیا جایز است پیش از ماه رمضان، فطره را به فقیر داد؟
ج) خیر، كفایت نمى‌‏كند؛ ولى مى‌‏تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عید فطر، طلب خود را بابت فطره حساب كند.

انتقال زکات فطره‏
237. جایز است زکات فطره را در شهر دیگرى بدهیم؟
ج) اگر در محل و شهر خودش مستحق پیدا نشود، مى‌‏تواند آن را به شهر دیگرى ببرد.

پرداخت زكات فطره قبل از عید
238. اگر در كشور دیگرى افراد مستحق و نیازمندترى باشند، آیا پرداخت زكات فطره چند روز قبل از عید براى رساندن به این مستحقّین جایز است؟ اگر این كار به‌صورت تلفنى به شخصى باشد كه وقتى به كشورم بازگشت معادل آن‌چه را به مستحقین داده به وى بدهم، چه‌طور؟
ج) وكیل كردن دیگرى جهت پرداخت فطریه از طرف شما مانعى ندارد، و در وكالت بین آن‌چه ذكر شد تفاوتى وجود ندارد؛ ولى واجب است زكات فطره در وقت خودش داده شود.

فراموشى در پرداخت زكات فطره
239. فراموش كرده‌ایم زكات فطره بپردازیم، حكم آن چیست؟
ج) اگر زكات فطره نپرداخته‌اید، از شما ساقط نمى‌‌شود و واجب است آن را ـ بدون نیّت ادا یا قضا ـ جدا كرده و بپردازید.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مصرف زكات فطره

کیفیت پرداخت زکات فطره
240. آیا زكات فطره را مى‌‏توان به خانواده فقیر غیر متدین داد؟
ج) در زكات فطره، عدالتِ گیرنده لازم نیست؛ ولى به كسى كه آشكارا گناه كبیره انجام مى‌‏دهد، بنابر احتیاط نباید زكات فطره داد.

پرداخت زکات فطره به واجب النفقه
241. آیا پدر مى‌‏تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، بدهد؟
ج) اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمى‌‌توان چیزى از زكات فطره را بابت مخارج زندگى به آنها داد ولى براى اداى دین و یا مایحتاجى كه تأمین آن بر پدر واجب نیست اشكال ندارد.

جمع‌آورى فطریه و توزیع مساوى بین فقرا
242. ما ـ به عنوان مؤسسه خیریه كمك به فقرا و ایتام ـ بعد از نماز عید در مسجد جامع روستا زكات فطره را جمع‌آورى مى‌‌كنیم. همچنان‌كه مى‌‌دانید قیمت هر صاع(سهم) متفاوت هست. آیا مى‌‌توانیم كل مبالغى را كه به ما مى‌‌رسد جمع كرده و سپس به‌صورت مساوى بین فقرا تقسیم كنیم. مثلاً به یك فقیر بیست صاع و نصف یا كمتر و بیشتر از نصف بدهیم؟
ج) احتیاط واجب آن است كه به فقیر كمتر از یك صاع یا قیمتش داده نشود، هرچند جماعتى باشند كه مقدار فطریه به همه آنان نرسد؛ و جایز است كه به هر فقیر چند صاع بلكه به مقدار مخارج سالش داده شود. و احتیاط واجب آن است كه بیش از مخارج یك سال به فقیر ندهند و او هم بیشتر نگیرد.

پرداخت زکات فطره به خویشاوندان
243. آیا جایز است زكات فطره را به عنوان هدیه، به خویشاوندان آبرومند و مستحق داد؟
ج) مى‌‏تواند به عنوان هدیه بدهد و لازم نیست به او بگوید زكات فطره است؛ ولى باید در نیّت قصد زكات كند.

244. آیا دادن فطریه به برادر جایز است؟
ج) اگر فقیر باشد جایز است؛ بلكه اختصاص زكات فطره به خویشاوندان و همسایگان و كسانى كه به‌خاطر دین ترك وطن كرده‌‏اند و فقها و خردمندان و غیر آن‌ها كه داراى امتیازاتى باشند، مستحب است.

مصرف زکات فطره در امور فرهنگى
245. آیا جایز است زكات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى كه باعث نشر معارف دین مى‌‏شود صرف كرد؟
ج) صرف زكات فطره در راه نشر معارف دین اشكال ندارد؛ ولى احتیاط این است که آن را به فقیر بدهند.

فطریه سادات
246. همسرم از سادات مى‌‌باشند با توجه به اینکه فطریه ایشان به عهده اینجانب مى‌‌‌باشد و من نیز سیّد نیستم و با عنایت به اینکه فطریه سادات جداگانه دریافت مى‌‌شود آیا فطریه مربوط به همسرم را در محل فطریه سادات باید قرار داد؟
ج) ملاک در پرداخت فطریه معیل (پرداخت کننده فطریه) است نه عیال، بنابراین شما نمى‌‌توانید فطریه خود را به سیّد بپردازید هر چند همسر شما از سادات باشد.

پرداخت فطریه به سادات فقیر
247. آیا فطریه را به سادات فقیر مى‌‌توان داد؟
ج) غیر سادات نمى‌‌توانند به سادات فطریه پرداخت نمایند.

مصرف زکات فطره در درمان بیمار مستمند
248. اگر شخصى وضع مالى خوبى ندارد و براى مداواى بیمارى دختر بچه‌اش که هزینه زیادى دارد نیازمند پول است، آیا زکات فطره به او تعلق مى‌‌گیرد؟ و اگر بعداً معلوم شود كه اصلاً او مستحق نبوده حکم چیست؟
ج) اگر فقیر است، زكات فطره بر او واجب نیست و مى‌‌توانید زكات خود را به او بدهید و اگر بفهمید فقیر نبوده چنانچه مالى را كه به او داده‌اید از بین نرفته باشد، مى‌‌توانید پس بگیرید و به مستحق بدهید و اگر نتوانید پس بگیرید، باید از مال خودتان فطره را بدهید.        آدابی
      11:23 ب.ظ -  سه شنبه 23 تیر 1394